Wengo

NEED HELP? CALL US:

Nummer 1 inden for online-rådgivning


Charter om Lempelse

Version fra 14. marts 2013

Det foreliggende dokument udgør en bestemmelse, der er knyttet til Vilkår og betingelser på Platformen.

Charteret om Lempelse har til formål at informere Deltagerne om de regler, der skal overholdes i forbindelse med ydelserne (I) og om eksistensen af de forbudte ydelser samt ydelser, der er betinget af godkendelse (II).

I overensstemmelse med bestemmelserne i Vilkår og betingelser, forudsætter Deltagerens registrering på Platformen accept af de foreliggende tilknyttede bestemmelser, hvilket også gælder Vilkår og betingelser samt de andre tilknyttede regler.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en hvilken som helst af reglerne i Charteret om Lempelse og i Vilkår og betingelser, vil de foreliggende regler være gældende.

I. Brugerregler der bør overholdes på Platformen

MyBestPro SAS advarer Deltagerne imod forekomsten af afhængighed i forbindelse med visse ydelser og henleder opmærksomheden på de gældende anbefalinger.

WENGO fastlægger maksimalgrænserne: (i) hundrede og halvtreds (150) euro per transaktion per Bruger for astrologi, (ii) to hundrede (200) euro per transaktion for de andre områder. Hvis disse beløb overstiges, vil den gældende ydelse blive afbrudt efter, at Brugeren er underrettet herom.

Brugeren vil blive blokeret hver måned, så snart det månedlige beløb for hans/hendes transaktioner overstiger 1500 euro (”Det Månedlige Loft”). Brugeren kan ophæve spærringen af sin konto fra sin personlige side. Spærringen af kontoen bliver automatisk ophævet i begyndelsen af den efterfølgende måned, medmindre der er tale om en udtrykkelig anmodning om andet. Brugeren kan til enhver tid kontakte Kundeservice for at anmode om ændring af beløbet for det månedlige loft.

I.1. Opfattelse af afhængighed

Afhængigheden (”Afhængighed”) er et resultat af en vanetilstand, der skyldes overdreven brug af ydelserne.

Nogle Brugere kan udvikle en afhængighed af en overdreven brug af ydelserne. MyBestPro SAS anbefaler alle Brugerne at opretholde et rimeligt forbrug af ydelser for at undgå enhver form for afhængighed.

I.2. Vurdering af afhængighed

MyBestPro SAS stiller et spørgeskema til rådighed for Deltagerne, der gør det muligt at spore en tilstand af afhængighed hos en Bruger:

 • Konsulterer du en Rådgiver i længere tid, end du egentlig havde planlagt?
 • Har du allerede prøvet at bruge penge på en Rådgivers ydelser, som var beregnet til betalinger for det absolut mest nødvendige?
 • Tager du kun beslutninger ved hjælp af Rådgivere?
 • Har brugen af ydelserne allerede haft en negativ indflydelse på dit familieliv?
 • Har du allerede brugt din arbejdstid på at kontakte en Rådgiver?
 • Har du allerede tænkt, at det at give afkald på de leverede ydelser på Platformen vil være en opofrelse?

Et positivt svar på to eller flere af de ovenstående spørgsmål kan være tegn på afhængighed.

For at bekæmpe fremkomsten af afhængighed, opfordrer MyBestPro SAS de Rådgivere, der har mistanke om en tilstand af afhængighed hos en Bruger, at indberette dette til MyBestPro SAS.

I.3. MyBestPro SAS’ anbefalinger

MyBestPro SAS anbefaler Brugerne at tilegne sig en ansvarlig adfærd for dermed at undgå en overdreven brug af ydelser, som kan medføre en afhængighed.

MyBestPro SAS anbefaler derfor at tilegne sig visse adfærdsmønstre for at vedligeholde en normal brug af ydelserne:

 • At fastsætte et dagligt og månedligt maksimumsbeløb i forbindelse med forbrug;
 • At foretage en regelmæssig kontrol af forbruget på den personlige konto;
 • Undgå forbrug af ydelser i forvirrede tilstande;
 • Ydelserne bør ikke betragtes som et tilflugtssted for psykiske problemer;
 • Man skal ikke udelukkende træffe vigtige beslutninger på basis af Rådgiveres forslag

I.4. Bekæmpelse af afhængighed

Brugeren kan beslutte at lukke sin personlige konto permanent ved blot at ringe til Kundeservice. Brugeren forpligter sig til at give præcise og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den permanente lukning af den personlige konto, for at MyBestPro SAS skal kunne identificere den og dermed nægte den pågældende person en ny anmodning om registrering.

I.5. Bekæmpelse af misbrug i et øjebliks svaghed

MyBestPro SAS informerer Rådgiveren om, at svigagtig misbrug, grundet et øjebliks svaghed, vil blive dømt efter straffeloven, ligesom det at drage fordel af en Brugers svaghed med henblik på at tilskynde ham/hende til at gøre overdrevent brug af sine ydelser. Denne type adfærd er forbudt på Platformen.

II. Forbudte serviceydelser og serviceydelser der kræver en bemyndigelse

II.1. Forbudte serviceydelser

De forbudte serviceydelser (”Forbudte Serviceydelser”) omfatter alle de aktiviteter, der er i strid med de gældende love og bestemmelser, og som kan medføre civil- og strafferetslige sanktioner over for Rådgiveren og/eller MyBestPro SAS som teknisk mellemled.

Nedenstående aktiviteter er forbudt på Platformen:

 • enhver form for aktivitet, der indebærer pengespil, herunder også juridisk autoriserede lotterispil og væddemål;
 • enhver form for notarial aktivitet ifølge bestemmelserne i den første artikel i reglerne n° 45-2590 af 2. november 1945 vedrørende status for notoriat;
 • enhver form for aktivitet der har forbindelse til prostitution;
 • enhver form for aktivitet, der krænker det menneskelige legeme, ofte af pornografisk karakter;
 • enhver form for aktivitet der generelt krænker den menneskelige værdighed.

II.2. Serviceydelser der er underlagt autorisation

En forudgående tilladelse skal udstedes af MyBestPro SAS for de aktiviteter, hvor leveringen kræver det ifølge lovgivningen eller bestemmelserne:

 1. Betingelser om diplomer, registrering af professionel art, skriftlige tilladelser, licenser eller andre lovgivningsmæssige eller administrative tilladelser;
 2. Overholdelse af tarifmæssige betingelser og faktureringer, der er uforenelige med Platformens brugervilkår

MyBestPro SAS kan verificere, om Rådgiverne er indehavere af de eksamensbeviser, der bekræfter deres professionelle kvalifikationer, og om de behørigt er immatrikuleret ved de kompetente myndigheder og ved CVR-Registret eller ved Erhvervsstyrelsen samt ved sociale myndigheder eller andre relevante instanser.

II.3. MyBestPro SAS’ rolle

MyBestPro SAS opfordrer hermed alle Rådgivere til at verificere om de ydelser, der forventes at blive tilbudt på Platformen, ikke omfatter en forbudt service eller en service, der kræver tilladelse. I tilfælde af tvivl, opfordres Rådgiveren til, forud for sin registrering som Rådgiver, at forhøre sig med MyBestPro SAS for at afgøre, om den pågældende ydelse kan tilbydes på Platformen.

II.4. Sanktioner

I henhold til artikel I.10. i Vilkår og betingelser, har MyBestPro SAS fuld ret til uden varsel at suspendere eller slette en Deltagers registrering, som enten tilbyder en forbudt service eller en service uden forudgående tilladelse.

II.5. Deltagernes ansvar

Enhver Rådgiver forpligter sig til at garantere og godtgøre MyBestPro SAS mod følgerne af eventuelle krav fra en Bruger eller en tredjeperson for levering af en forbudt ydelse på Platformen eller mere generelt for udøvelse af en reguleret aktivitet uden at have de nødvendige tilladelser eller uden at være i besiddelse af de nødvendige eksamensbeviser eller diplomer.
2022 - MyBestPro - 75 rue d'Amsterdam - 75008 Paris, Frankrig