Online psychic readings and better being guidance

 

Vilkår og betingelser WENGO

Version fra 8. januar 2014

MyBestPro SAS er et aktieselskab med en kapital på 161214.90€, registreret i Registre du Commerce et des Sociétés i Paris under nummeret 478 444 474, med hovedsæde beliggende på adressen MyBestPro 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris (”MyBestPro SAS”).

WENGO er en fællesskabsforvaltning, der er baseret på en platform, som administreres af (”Platformen” eller ”WENGO”) MyBestPro SAS som online-mægler med det formål at muliggøre mødet mellem, på den ene side de medlemmer, der ønsker at tilbyde ydelser online (”Rådgiverne”) og på den anden side de medlemmer, der ønsker at få adgang til disse ydelser (”Brugerne”). Rådgiverne og Brugerne bliver herefter enten udnævnt kollektivt eller individuelt som ”Deltager(e)” på Platformen.

Den service som tilbydes af Rådgiverne, leveres ved hjælp af software og elektroniske kommunikationstjenester (”Værktøjerne”), der udbydes af MyBestPro SAS, som navnlig fungerer som operatør for den elektroniske kommunikation i overensstemmelse med disse værktøjers Brugerregler.

Det nuværende kontraktmæssige dokument (”Vilkår og betingelser”) definerer Deltagernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af WENGO samt MyBestPro SAS’ roller og ansvar i forbindelse med Platformens administration.

Det består af tre dele:

 1. Fælles betingelser gældende for alle Deltagerne
 2. Særlige betingelser gældende for Rådgiverne
 3. Særlige betingelser gældende for Brugerne

De tilhørende forordninger (”Vilkår og betingelser”) består af de følgende kontraktmæssige dokumenter:

Ved at klikke på tasten ”Jeg godkender”, godkender Deltageren alle de kontraktmæssige dokumenter, der er nævnt tidligere, og som omhandler Vilkår og betingelser og De Tilknyttede Forordninger.

At blive Deltager på Platformen kræver øjeblikkelig og forudgående accept af Vilkår og betingelser.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem en hvilken som helst bestemmelse i Vilkår og betingelser og en af De Tilknyttede Forordninger, vil De Tilknyttede Forordninger have forret.

I. Fælles vilkår gældende for alle Deltagerne

I.1. Definitioner

Hemmelige koder: Personlige koder i form af et ID og en adgangskode, der giver Deltageren adgang til sin personlige konto.

Personlig Konto: Personlig side for alle de Deltagere, der har adgang til deres personlige oplysninger på sitet, og hvor den enkelte Deltager kan få adgang via internettet, via SVI eller via en Iphone-applikation, som kræver indtastning af de personlige koder.

Deltager: Enhver fysisk person, der drager fordel af sine fulde juridiske beføjelser i henhold til den franske lovgivning, og som er fyldt 18 år, eller enhver juridisk person, hvis registrering er blevet godkendt af WENGO.

Platform eller WENGO: Den tekniske platform som forbinder Brugere og Rådgivere, og som er administreret af MyBestPro SAS som online-mægler.

Rådgiver: Enhver Deltager, der tilbyder en eller flere ydelser på Platformen i en privat eller erhvervsmæssig sammenhæng og som foregår i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i forhold til de gældende ansvarsområder.

Ydelse: Service der udbydes af enhver Rådgiver på Platformen efter anmodning af og til fordel for en Bruger.

Partner: En internetside, et medie eller en TV-kanal, der hører under den samme koncern som MyBestPro eller en virksomhed, som har indgået en partnerskabsaftale med MyBestPro SAS, der sikrer forfremmelsen af Rådgivernes ydelser.

Kundeservice: En supportservice til Brugerne, som enten kan kontaktes via e-mail: [email protected] eller ved at sende en forespørgsel til den følgende postadresse: MyBestPro SAS, MyBestPro 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris, Frankrig.

Site: MyBestPro SAS’ internetside der er direkte tilgængelig på en af de følgende URL-adresser: www.wengo.com og www.dk.wengo.com, eller indirekte på en hvilken som helst af Partnernes URL-adresser, som betjenes af MyBestPro SAS.

SVI: Interaktiv voice-server (serveur vocal interactif) der giver alle Deltagerne adgang til deres personlige konto via telefon og ved at træffe særlige foranstaltninger uden at bruge nettet.

Bruger: Enhver Deltager der, efter egen anmodning, drager fordel af en Ydelse.

I.2. Registrering

Med forbehold for de særlige betingelser der gælder for Rådgiverne, kan man registreres som Deltager:

Som privatperson:

 • Enhver fysisk person, der er fyldt 18 år, og som drager fordel af sine fulde juridiske beføjelser til eget personligt brug i henhold til fransk lovgivning;
 • Enhver fysisk person, som har læst og accepteret Charteret, og som har forældremyndighed og dermed kan tillade anvendelse af WENGO til en mindreårig;
 • I en erhvervsmæssig sammenhæng;
 • Enhver person der har et EU-momsnummer.

Den forudgående registrering på Platformen (”Registrering”) er obligatorisk før enhver form for brug af WENGO, der udføres af Deltageren. Deltageren bør oprette en personlig konto ved hjælp af den tilmeldingsformular, der er til rådighed på hjemmesiden eller ved at kontakte MyBestPro SAS telefonisk. Deltageren forpligter sig til at udfylde alle de obligatoriske felter i formularen og til at videregive de nøjagtige og ajourførte oplysninger til MyBestPro SAS, så MyBestPro SAS kan godkende oprettelsen af den personlige konto.

Ved registreringen erkender Deltageren sit ansvar for alle fejlagtige, ufuldstændige, falske eller forældede oplysninger, både overfor andre Deltagere og overfor MyBestPro SAS.

Deltageren er ansvarlig for ajourføringen af de registrerede oplysninger og skal, i tilfælde af ændringer, gennemføre de nødvendige rettelser på sin personlige konto. Deltageren påtager sig det fulde ansvar, i henhold til andre Deltagere og MyBestPro SAS, for eventuelle konsekvenser grundet fejl eller forsømmeligheder i denne forbindelse.

I tilfælde af registrering af enten fejlagtige, ufuldstændige, falske eller forældede oplysninger og i tilfælde af, at dette får en betydelig indflydelse på (i) betingelserne for de ydelser, der leveres af den gældende Rådgiver som bemyndigelse eller som forklaring på den udførte aktivitet over for de kompetente myndigheder (ii) eller på overholdelse af den pågældende Deltagers vigtige forpligtelser som betaling for brugerudgifter, kan MyBestPro SAS beslutte at suspendere eller slette Deltagerens personlige konto med øjeblikkelig virkning og uden varsel i overensstemmelse med artikel I.10.

MyBestPro SAS kan, efter eget skøn, gøre en ende på suspensionen eller tillade, at Deltageren foretager en ny registrering, så snart de fejlagtige oplysninger er blevet rettet, eller hvis det viser sig, at:

 1. sidstnævnte ikke har haft skadelige følger for de andre Deltagere og/eller MyBestPro SAS og/eller,
 2. når Deltageren har handlet i god tro uden ønske om hemmeligholdelse eller svig

Ved oprettelse af den personlige konto, tildeler MyBestPro SAS de personlige koder til Deltageren.

MyBestPro SAS forbeholder sig retten til at anmode Deltageren om at ændre alle eller en del af sine personlige koder, herunder af lovgivningsmæssige, tekniske eller sikkerhedsmæssige grunde uden, at Deltageren kan modsætte sig og/eller kræve erstatning af denne grund.

De personlige koder er strengt fortrolige og udelukkende beregnet til personlig brug. Det er Deltagerens eget ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at undgå, at en tredjepart får kendskab til dem. Følgelig forpligter Deltageren sig til under ingen omstændigheder at videregive disse oplysninger. Deltageren bærer selv ansvar herfor og bør handle ud fra de gældende retsakter og foranstaltninger i tilfælde af en hvilken som helst anden persons brug af den personlige konto.

Enhver transaktion, som det er defineret i artikel I.7. nedenfor, hvor Deltageren er blevet identificeret via sine personlige koder, vil blive registreret af Platformen, og dette vil dermed aktivere Deltageren.

Deltageren forpligter sig til omgående at ændre sine personlige koder, hvis han/hun har grund til at tro, at hemmeligholdelsen af de fortrolige koder er blevet kompromitteret, eller hvis en ikke-autoriseret person har haft eller kan forventes at få adgang til de personlige koder. Deltageren skal straks kontakte MyBestPro SAS’ kundeservice, som herefter vil standse enhver mulighed for adgang til WENGO ved hjælp af de gamle hemmelige koder.

I.3. MyBestPro SAS’ rolle

MyBestPro SAS fungerer som en teknisk mellemmand, som stiller Platformen og værktøjer til rådighed for Deltagerne.

MyBestPro SAS medvirker ikke i den kontraktmæssige del af leveringen af ydelserne. Transaktionerne oprettes direkte mellem Rådgiveren og Brugeren som beskrevet i artikel I.7. herefter. MyBestPro SAS kan derfor ikke drages til ansvar i forbindelse med forhandlingerne, indgåelsen og afviklingen af præstationerne – med forbehold for det ansvar som for så vidt hviler på leverandøren af værtøjerne – og ikke garanterer gennemførelsen af ydelserne eller Brugerens betaling for transaktionerne.

MyBestPro SAS udøver frem for alt ikke systematisk kontrol og påtager sig intet ansvar i forbindelse med:

 1. kvaliteten, tilbuddets overensstemmelse med lovgivningen eller med de præstationer, der fremsættes af Rådgiveren;
 2. pålideligheden, nøjagtigheden eller lovligheden af de respektive oplysninger i forbindelse med ydelserne eller identifikation af Deltagerne;
 3. den faglige kvalificering af Rådgiverne;
 4. brugernes solvens

I tilfælde af uenighed mellem Deltagerne vedr. transaktionen, opfordres de berørte Deltagere til at kontakte MyBestPro SAS’ kundeservice for at indberette en eventuel tvist. I overensstemmelse med artikel 1.1 i Bilæggelse af Tvister, bør Deltagerne først forsøge selv at løse striden.

MyBestPro SAS’ rettigheder og forpligtelser, i forbindelse med sine aktiviteter som leverance af værktøjer, falder ind under Brugervilkår for Værktøjer.

I.4. Sites

MyBestPro SAS er ikke ansvarlig for indholdet på de internetsider, der er tilgængelige for Deltagernes referencer og links. Det er op til Deltagerne selv at tage alle de nødvendige forholdsregler for at sikre at det, der bliver lagt ud på nettet ikke har virus, hvilket gælder både orm, Trojansk Hest og andre elementer, der kan ramme andre Deltagere eller WENGO. MyBestPro SAS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen form for direkte eller indirekte skade, der skyldes tredjeparts brug af internetsider.

I.5. Deltagernes forpligtelser

Brug af Platformen indebærer, at Brugeren overholder visse adfærdsnormer vedrørende overholdelse af love og bestemmelser samt visse moralske værdier som for eksempel respekten for andre, høflighed, ærlighed og loyalitet. Brug af Platformen indebærer også respekten for de principper, der er fastsat af WENGO vedrørende begrænsning af Deltagerne: Hver Deltager bør af samme grund have kendskab til Charteret om Mådehold inden hans/hendes godkendelse.

Enhver overtrædelse af de gældende love og bestemmelser kan rapporteres til MyBestPro SAS i henhold til proceduren som beskrevet i artikel I.8. nedenfor.

Deltageren accepterer, at de oplysninger han/hun stiller til rådighed på Platformen er under eget ansvar. Deltageren forpligter sig derfor til at sikre sig, at de informationer der er tilgængelige på Platformen ikke er i strid med de gældende love og bestemmelser. MyBestPro SAS forbeholder sig af samme grund retten til at fjerne alt indhold, data, informationer eller åbenlyst ulovlige eller upassende tilbud, som man har fået kendskab til samt uden varsel at afbryde eller permanent at slette de pågældende Deltageres registreringer.

Deltageren forbydes:

at krænke eller forsøge at krænke Platformens sikkerhed og integritet og især:

 1. at gennemføre enhver form for handling eller transaktion på Platformen, der vil kunne skade eller påvirke Platformens korrekte funktion,
 2. at gennemføre en handling, der påfører Platformens fundament en upassende belastning eller en uforholdsmæssig størrelse,
 3. at få adgang til eller forsøge at få adgang til de data, som ikke er tilgængelige for Deltageren eller,
 4. at få adgang til eller forsøge at få adgang til en server eller en konto, som Deltageren ikke har adgang til

at chikanere, true, krænke eller underminere privatlivets fred for enhver anden Deltager eller at formidle ærekrænkende, fornærmende eller bagtaleriske oplysninger; at krænke den menneskelige værdighed med en tekst, et billede eller en video, som enten er racistiske, pornografiske eller revisionistiske, at krænke andres privatliv; at overtræde de juridiske bestemmelser vedr. intellektuel ejendomsret og navnlig at udføre nogen former for handlinger, der kan opfattes som forfalskning; at uden udtrykkelig tilladelse fra MyBestPro SAS gennemføre enhver form for ”framing” eller oprette en ”mirror site”, som praktisk talt betyder en gengivelse af Sitet; at oprette et hyperlink på et andet site, der refererer til Sitet eller inkludere dette i et tilbud om ydelse eller i en profil. Et hyperlink fra et andet site, der tilhører tredjepart, strider imod Vilkår og betingelser. Men hyperlinks, der er blevet indsat af Rådgiverne, med henblik på at referere til Brugervilkår for værktøjer, en professionel bestemmelse eller et site med generelle oplysninger om Rådgiverens aktiviteter eller de ydelser, der bliver tilbudt, er udtrykkeligt tilladte;

at bruge oplysninger vedr. andre Deltagere til forkerte eller ulovlige formål, som for eksempel uopfordrede salgsbesøg, udsendelse af forslag om deltagelse til lotterispil eller konkurrencer, kædebreve eller at foretage handlinger, der er i strid med Charteret om Beskyttelse af personoplysninger.

Deltagerne er endvidere forpligtet til at handle i overensstemmelse med disse principper på chatstederne samt på de blogs, der er tilgængelige fra Platformen.

I.6. Intellektuel ejendomsret

MyBestPro SAS erklærer at have de nødvendige rettigheder til den software, der er til rådighed i henhold til Brugervilkår for Værktøjerne.

Enhver form for forfalskning eller en handling, som kunne risikere at blive betegnet som forfalskning, der skyldes en tredje part, som Deltageren har kendskab til, bør straks anmeldes til MyBestPro SAS, som derefter vil tage sig af den nødvendige retsforfølgning.

Varemærker og logoer: ”WENGO” og andre varemærker og logoer, der tilhører MyBestPro SAS samt Partneres varemærker og logoer, er beskyttet af den relevante registrering hos de kompetente myndigheder.

Sites: Alle tekster, billeder, ikoner, tegninger, grafiske billeder, fotografier, programmer og andre komponenter på de gældende Sites tilhører MyBestPro SAS eller dets partnere og er beskyttet af den franske lovgivning om forfatterrettigheder.

Enhver kommerciel eller ikke-kommerciel brug af billeder, tekster, ikoner, tegninger, grafiske billeder, fotografier, programmer eller andre komponenter på de gældende Sites, og uden forudgående skriftlig samtykke fra MyBestPro SAS eller dets partnere, er strengt forbudt.

MyBestPro SAS fraskriver sig enhver form for ansvar i tilfælde af falskneri mellem Deltagerne eller mere generelt i tilfælde af enhver form for overtrædelse, der er foretaget af en tredje part, og som er rettet mod en Deltager.

I.7. Gennemførelse af transaktioner

Når en Bruger ønsker at modtage en ydelse, skal betingelserne og den nærmere udformning af de foreslåede ydelser accepteres, og dette skal ske, før man kan komme i kontakt med en Rådgiver (”Oprettelsen”).

Oprettelsen er blevet registreret, når Brugeren har modtaget en bekræftelse på de betingelser og nærmere oplysninger, der vedrører de ydelser, der bliver tilbudt af en Rådgiver.

En servicekontrakt (”Transaktion”) mellem en Bruger og en Rådgiver er dog først oprettet fra det øjeblik, hvor:

Rådgiveren og Brugeren er sat i forbindelse med hinanden på Platformen, og Rådgiveren har accepteret oprettelsen.

Brugeren anerkender, at oprettelsen ikke udgør en accept af et lukket tilbud og, at gennemførelsen af transaktionen er underordnet bekræftelsen fra Rådgiveren, som på ingen måde er tvunget til at reagere positivt på alle de opdateringer, der er tiltænkt ham/hende.

Brugeren kan ikke holdes ansvarlig for prisen på transaktionen forud for gennemførelsen som beskrevet i artikel 4 i De Tarifmæssige Betingelser og Betalingsvilkår.

Betalingen af transaktionen er gennemført via en af de sikrede betalingsmetoder, der er stillet til rådighed af MyBestPro SAS til Deltagerne, og det skal præciseres, at denne liste er fuldstændig: (i) kreditkort eller (ii) WENGO-kortet der er gyldigt for en kategori af ydelser. Betingelserne, samt de nærmere vilkår for disse betalingsmidler, er beskrevet i bestemmelserne, der er tilknyttet de Tarifmæssige betingelser og Betalingsvilkår.

Deltageren accepterer, at forholdet med MyBestPro SAS er omfattet af fransk lovgivning uanset Brugerens eller Rådgiverens opholdsland og uanset landområdet for udførelsen af ydelserne og den tilsvarende betaling.

I.8. Deltagernes sanktioner – Tilbagetrækning af indhold - Advarsler - MyBestPro SAS’ godtgørelse

I tilfælde af overtrædelse af Vilkår og betingelser, eller i tilfælde af enhver form for handling af ulovlig karakter, er MyBestPro SAS berettiget til øjeblikkeligt og uden varsel at fjerne visse data fra Platformen og/eller suspendere eller slette Deltagerens personlige konto eller at træffe andre passende foranstaltninger. Disse foranstaltninger kan bestå af en advarsel, en annullering eller en sletning af registreringen på Platformen.

I henhold til artikel 6 i lov n° 2004-575 af d. 21 juni 2004, er MyBestPro SAS ikke på nogen måde forpligtet til at gennemføre en generel overvågning af oplysningerne og det tilgængelige indhold på Platformen, og SAS WENGO er heller ikke forpligtet til at foretage en generel undersøgelse af de kendsgerninger eller omstændigheder, der kunne afsløre ulovlige aktiviteter.

I de tilfælde hvor en Deltager får kendskab til indhold på Platformen, der kan indeholde overtrædelser af de gældende love og bestemmelser, og dette gælder især tilstedeværelsen af indhold, der forsvarer forbrydelser mod menneskeheden, som kan tilskynde racehad, vold, pornografi, og som generelt krænker den menneskelige værdighed, skal MyBestPro SAS øjeblikkeligt informeres via Kundeservice og ved at identificere det stødende indhold og/eller ophavsmanden.

Enhver Deltager forpligter sig til at beskytte og friholde MyBestPro SAS mod følgerne af enhver form for krav fra tredjemand vedrørende den pågældende Deltagers manglende respekt for Vilkår og betingelser, de gældende love og bestemmelser, en intellektuel ejendomsret eller en fejltransaktion, der er foretaget af Deltageren. Deltageren forpligter sig til at yde sit fulde samarbejde i tilfælde af behandling af reklamationer fra en anden Deltager eller i anledning af eventuelle forhandlinger om kompromisløsning som beskrevet i Bilæggelse af Tvister.

I.9. Ansvar

MyBestPro SAS påtager sig ikke andre forpligtelser end dem, der pålægges i forbindelse med rollen som online-mægler. MyBestPro SAS giver ingen garanti for tilgængelighed eller for ydelser på Platformen, og Deltageren kan ikke holde MyBestPro SAS ansvarlig for manglende fortjeneste, manglende held eller tab af omsætning.

MyBestPro SAS reagerer i alle tilfælde kun på direkte og forudsigelige skader, der er foretaget af Deltageren, som er forårsaget af misligholdelse af de tilstedeværende forpligtelserne eller lovgivningen, og godtgørelse er begrænset til et beløb på hundrede og halvtreds (150) euro per Deltager og per skade.

Begrænsningen af ansvar, som er angivet ovenfor, er uanvendelig i tilfælde af bedrag eller grov forsømmelse foretaget af MyBestPro SAS i tilfælde af kropsskader, eller hvis Deltageren er en forbruger, og dette er i strid med reglerne for beskyttelse af sidstnævnte.

Deltageren er ansvarlig for skader samt direkte, indirekte, materielle eller immaterielle tab, som har skadet MyBestPro SAS og/eller en partner.

Deltageren accepterer at godtgøre MyBestPro SAS og sine rettighedshavere for alle tab, udgifter, skader og omkostninger i et passende omfang, der kan skyldes manglende overholdelse af Vilkår og betingelser.

I.10. Suspension / Sletning / Suspendering af den personlige konto

I tilfælde af Deltagerens forsømmelse af en af sine forpligtelser, vil MyBestPro SAS kraftigt opfordre sidstnævnte til elektronisk at bringe dette i orden inden for en periode på otteogfyrre (48) timer. Denne alvorlige henstilling er i påkommende tilfælde afpasset forholdsreglen om suspendering af adgangen til Platformen.

MyBestPro SAS har den fulde ret til, uden varsel, at slette en Deltagers personlige konto på Platformen i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende forpligtelser, og som ikke er blevet afviklet i overensstemmelse med ovenstående afsnit, eller i tilfælde af overtrædelse af loven eller de gældende bestemmelser.

Deltageren kan når som helst slette sin personlige konto på Platformen ved at kontakte kundeservice og med forbehold for, at alle forfaldne betalinger for ydelser er blevet gennemført.

I.11. Lukning af Platformen

MyBestPro SAS kan efter eget skøn standse al brug af Platformen under forbehold af forinden at have informeret Deltagerne herom med overholdelse af en varsel på en (1) måned, og uden at denne beslutning tillægger MyBestPro SAS noget ansvar. MyBestPro SAS forbeholder sig, under de samme betingelser og efter eget skøn, retten til at fjerne en kategori af ydelser på Platformen, og uden at en sådan beslutning på nogen måde kan drage MyBestPro SAS til ansvar.

I.12. Ændringer i Vilkår og betingelser og udvikling hos WENGO

MyBestPro SAS forbeholder sig retten til når som helst at ændre Vilkår og betingelser samt at ændre på data (især de tekniske data) for værktøjerne på Platformen.

Deltageren bliver orienteret om eventuelle ændringer i Vilkår og betingelser på sin personlige konto med en varsel på mellem femten (15) og tredive (30) dage forud for deres ikrafttræden, medmindre de er dikteret af en regel eller en retslig afgørelse, der bevirker en øjeblikkelig ikrafttræden.

En Deltager, der logger ind på WENGOs hjemmeside og/eller opretholder sine tilbud om ydelser på Platformen efter ikrafttrædelsen, vil skønnes at have accepteret de nævnte ændringer og modifikationer.

I.13. Foreliggende bevismateriale

Deltageren erkender, at de elektroniske data (herunder eventuelle data om forbindelse) og backup foretaget på Platformen (”Elektroniske dokumenter”) er retsgyldige beviser både mellem Rådgivere og Brugere i forbindelse med transaktioner men også mellem Deltageren og MyBestPro SAS. De elektroniske dokumenter vil således være baseret på tillid (herunder deres dato og klokkeslæt) mellem parterne i enhver form for tvist medmindre den part, som det elektroniske dokument henviser til, viser tegn på fejl af afgørende karakter.

Deltageren erkender, i forbindelse med de kontraktmæssige forbindelser med MyBestPro SAS, den elektroniske posts gyldighed og beviskraft. De dokumenter, der optegner de telefonopkald foretaget af Deltageren, og som tjener som grundlag for faktureringen, kopier på mikrofiler, optiske diske eller magnetbånd, som opbevares af MyBestPro SAS, kan ligeledes bruges som gyldigt bevismateriale mod Deltageren.

MyBestPro SAS opbevarer, for Deltagerens personlige konto, de elektroniske dokumenter, der viser transaktionerne. Hver Deltager får adgang til de elektroniske dokumenter vedrørende de transaktioner og den anmodning, der er adresseret til MyBestPro SAS.

I.14. Generelle bestemmelser

Delvis ugyldighed: Enhver bestemmelse i Vilkår og betingelser, som bliver erklæret ugyldig eller ulovlig af en kompetent dommer, bliver frataget dets virkning, men den gældende ugyldighed kan ikke påvirke andre bestemmelser i Vilkår og betingelser og kan heller ikke påvirke gyldigheden af Vilkår og betingelser i sin helhed eller dets retsvirkning.

Force majeure: Deltagerne kan ikke holdes ansvarlige for at have taget fejl af bestemmelserne i Vilkår og betingelser pga. forsinkelse eller manglende udførelse, hvis dette er relateret til et tilfælde af force majeure som defineret af Kassationsretten.

MyBestPro SAS kan ikke holdes ansvarlig over for Deltageren eller overfor en tredjepart for en eventuel degradering, udsættelse eller afbrydelse af værktøjernes drift, som enten skyldes force majeure, en tredjemand eller en Deltager samt de uundgåelige risici, der kan opstå som følge af teknikken og den komplicerede gennemførelse af værktøjerne.

I tilfælde af force majeure, vil MyBestPro SAS’ og Deltagerens forpligtelser blive ophævet, så længe force majeure situationen varer.

Deltagernes uafhængighed: Deltageren tager fuldstændig uafhængigt del i aktiviteten på Platformen, og registreringen er ikke konstituerende for nogen afhængighed for en virksomhed, et selskab samt for deltagelse eller repræsentation.

Meddelelse: Enhver meddelelse, som Deltageren ifølge Vilkår og betingelser, bør adressere til MyBestPro SAS, skal sendes anbefalet med kvittering for modtagelsen til den følgende adresse: MyBestPro, Kundeservice, MyBestPro 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris, Frankrig.

Afståelse: MyBestPro SAS forbeholder sig ret til at overdrage alle eller en del af de rettigheder og forpligtelser, der eksisterer mellem Deltageren og MyBestPro SAS til en hvilken som helst virksomhed efter eget valg.

LOV – KOMPETENTE DOMSTOLE
VILKÅR OG BETINGELSER ER OMFATTET AF FRANSK LOVGIVNING. ENHVER FORM FOR TVIST, MELLEM EN DELTAGER OG MyBestPro SAS, DER IKKE ER BLEVET LØST I VENSKABELIGHED, VIL VIDEREFØRES TIL DEN ORDINÆRE DOMSTOL I PARIS UNDTAGEN I DE TILFÆLDE, HVOR EN SÅDAN TILDELING AF DOMSMYNDIGHEDEN IKKE VIL KUNNE MODSTILLES DELTAGEREN SOM FORBRUGER.

II. Særlige betingelser gældende for Rådgivere

II.1. Rådgiverens registrering

MyBestPro SAS gennemfører valideringen af registreringen for Rådgivere efter at have verificeret de oplysninger, der er blevet leveret af hver enkelt Rådgiver.

MyBestPro SAS forbeholder sig dermed retten til at anmode en Rådgiver om yderligere informationer, og det gælder især de erklæringer, der er indgivet af Rådgiverne til skattemyndighederne og de sociale myndigheder med hensyn til Rådgivernes forpligtelser i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser.

Den regelbundne indgåelse af online transaktioner kan ligeledes medføre pligt til registrering hos den instans, som forvalter sociale bidrag, og som Rådgiveren er afhængig af, eller et andet organ for kollektiv forvaltning for selvstændige erhverv (sygesikringer...)

Rådgiveren er bekendt med, at han/hun ved at levere ydelser på Platformen (eller på en anden site eller et andet indkøbssted) kan risikere at skulle indgå forpligtelser om forklaringer især over for skatte- og de sociale myndigheder. Den regelbundne indgåelse af transaktioner på Platformen kan således medføre en forpligtelse om at skulle indgive erklæring hos skattemyndighederne og opkrævning af forskellige skatter som for eksempel moms og bidrag fra de lokale myndigheder. Rådgiveren erkender at være ajour med de samlede betalinger af skatter og afgifter i henhold til indgåelsen af transaktioner på Platformen.

Det anbefales derfor, at Rådgivere, som ikke er handlende, henvender sig til disse myndigheder med henblik på at få alle de nødvendige oplysninger om kriterier og forpligtelser for et medlemskab.

WENGO forbeholder sig retten til at foretage valg af Rådgivere og begrænse antallet under hensynstagen til:

 • Brugernes anmodninger,
 • Platformens ydelse,
 • Tekniske problemer i forbindelse med forvaltningen af Platformen.

Hver Rådgiver kan åbne en Facebook-konto, som vil blive forsynet med indholdet fra hans/hendes præsentationsark og fra den blog, der er tilgængelig på Platformen og eventuelle andre elementer. Hver rådgiver er forpligtet til at overholde de generelle gældende betingelser, der gælder for det sociale netværk på Facebook.

II.2. Rådgiverens forpligtelser

Enhver transaktion, der er foretaget af en af Platformens mellemled, er indgået direkte mellem Rådgiveren og Brugeren. Rådgiveren er derfor kun ansvarlig for den kontrakt, der indgås med Brugeren. Rådgiveren forpligter sig af samme grund til at overholde de gældende love og bestemmelser. Det er forbudt for Rådgiverne at videregive falske eller bevidst fejlagtige oplysninger samt oplysninger, der er unøjagtige og ufuldstændige i forbindelse med oprettelsen af online-tilbud om ydelser.

Rådgiveren er forpligtet til, forud for transaktionen så præcist og nøjagtigt som muligt, at beskrive emnet, prisen og kendetegnene for ydelsen ved hjælp af de værktøjer, der stilles til rådighed af MyBestPro SAS i rubrikken ”Opret en service”.

Rådgiveren garanterer i almindelighed, at han/hun er bemyndiget til at levere de tilbudte ydelser i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser. Rådgiveren står til rådighed for Brugerne, MyBestPro SAS, tredjepersoner og de kompetente myndigheder ved enhver overtrædelse af de bestemmelser, der gælder for de tilbudte ydelser alt afhængigt af deres karakter.

Rådgiveren forpligter sig til ikke at drage fordel af gennemførelsen af transaktioner for dermed at sikre forfremmelsen af de tilbudte ydelser på en konkurrerende platform. Rådgiveren forpligter sig også til ikke at reklamere for serviceydelserne på sin egen personlige internetside.

II.3. Rådgiver, som handler i professionelt øjemed

MyBestPro SAS gør opmærksom på, at Rådgivere, der leverer ydelser på Platformen som erhvervsdrivende, er pålagt visse særlige forpligtelser som for eksempel indførelse i CVR-Registeret, opretholdelse af et regnskabssystem i overensstemmelse med de gældende regler, betaling af moms samt andre skatter og afgifter.

Hvis Rådgiveren deltager som professionel, skal de samlede regler fra den gældende Lov om Forbrug overholdes, og dette gælder især for bestemmelserne i artiklerne L. 111-1 og L. 121-18 samt bestemmelserne i artiklerne 1369-1 og dernæst civilkoden, som gælder for kontrakter, der er indgået i elektronisk form.

Den professionelle Rådgiver er især, i kraft af artiklen L. 121-18 fra Loven om Forbrug, forpligtet til at give Brugeren en nem, direkte og permanent adgang til de følgende oplysninger:

 • Hvis det drejer sig om en fysisk person med navn og efternavn(e), og hvis det drejer sig om en juridisk person, denne persons firmanavn;
 • Adressen hvor den professionelle Rådgiver har bopæl;
 • Hvis Rådgiveren er pålagt formaliteter i forbindelse med indregistrering i CVR-Registeret eller i Erhvervsstyrelsen, skal registreringsnummeret, hans/hendes sociale kapital og kontoradresse oplyses;
 • Hvis den professionelle Rådgiver er momspligtig og registreret under et individuelt nummer, ifølge artikel 286 vedrørende den generelle skattelov, skal det individuelle identifikationsnummer oplyses;
 • Hvis denne persons aktivitet er underlagt et bemyndigelsessystem, skal navn og adresse på denne myndighed oplyses;
 • Hvis den professionelle Rådgiver er medlem af et lovreguleret erhverv, skal denne persons diplomer, referencer til gældende professionelle regler, den erhvervsmæssige titel, medlemsstaten, hvor sidstnævnte er blevet bevilget, samt navnet på den ordre eller den organisation, hvor vedkommende er registreret, oplyses,
 • Vilkår for betaling og udførelse,
 • Manglende ret til annullering til Brugerens fordel,
 • Varigheden af tilbuddet og prisen for sidstnævnte,
 • Prisen for brug af de tekniske midler brugt til fjernkommunikation, hvis den ikke er beregnet ud fra de gældende takster.

En professionel Rådgiver forpligter sig til at udfylde de relevante rubrikker i forbindelse med registreringen. I tilfælde af ændring af status, som finder sted efter registreringen, er Rådgiveren forpligtet til straks at ændre eller færdiggøre de oplysninger, der er angivet ved registreringen.

II.4. Regler gældende for annoncer

Alt redaktionelt indhold, herunder grafiske billeder, fotografier samt video- og lydmateriale, som beskriver tilbuddet om ydelsen på Platformen eller, hvis det er tilgængeligt på Platformen som reklame for parterne ( ”Annoncerne”), bør overholde de forpligtelser, der er formuleret i artikel I.5. MyBestPro SAS udøver ingen form for redaktionel kontrol af annoncerne men kan alligevel inddrage enhver annonce af ulovlig karakter, eller hvis den strider imod bestemmelserne i Vilkår og betingelser, som der er kendskab til, i overensstemmelse med reglerne i Charteret om Lempelser.

For så vidt som der er behov for det, giver MyBestPro SAS en ikke-eksklusiv og gratis bevilling til brug af annoncer med henblik på at tillade deres reproduktion og deres gengivelse på Platformen, på Partnernes sites, på søgemaskinerne samt på associerede platforme. Rådgiveren garanterer af samme grund MyBestPro SAS mod enhver påstand om overtrædelse af de betingelser i Charteret om Lempelser.

II.5. Sanktioner gældende for Rådgivere

Som en undtagelse fra artikel I.10, kan MyBestPro SAS afbryde Rådgiverens adgang til Platformen for en periode på højest tre (3) måneder, hvis en af de gældende forpligtelser ikke bliver opfyldt. Rådgiveren vil blive informeret om denne handling per post/e-mail.

Det vil især være tilfældet, hvis Rådgiveren opfører sig illoyalt over for MyBestPro SAS, eller hvis denne person formodes at konkurrere illoyalt i retslig forstand i henhold til artikel 1382 af civillovgivningen.

Rådgiverens personlige konto vil blive aktiveret igen inden for en rimelig periode fra og med det øjeblik, hvor Rådgiveren har sendt det bevis til MyBestPro SAS, som viser, at han/hun har rettet op på forsømmelsen.

I tilfælde af recidiv fra Rådgiverens side, forbeholder MyBestPro SAS den fulde ret til uden varsel at slette den tilhørende personlige konto.

II.6. Aftale om bevismateriale

Som tilføjelse til I.13, anerkender Rådgiveren udtrykkeligt og uomstødeligt, at de dokumenter, der er benyttet ved fjernkommunikation (især telefon og computer), og som er udført af MyBestPro SAS, har fuld beviskraft mellem Rådgiveren og hans/hendes Brugere i forbindelse med transaktioner men også mellem Rådgiveren og MyBestPro SAS. MyBestPro SAS vil kunne benytte sig af disse registreringer under forbehold af at have informeret de berørte brugere i forvejen.

Rådgiveren giver udtrykkeligt MyBestPro SAS tilladelse til at registrere de udvekslinger, der har fundet sted i forbindelse med fjernkommunikation (især telefonsamtaler og udveksling af e-mails) og accepterer udtrykkeligt, at disse mundtlige og skriftlige udvekslinger registreres og kan fungere som bevismateriale for MyBestPro SAS.

III. Særlige betingelser gældende for Brugerne

Brugeren forpligter sig til at intervenere på Platformen i god tro og med henblik på at drage nytte af de ydelser, der tilbydes af Rådgiveren.

I forbindelse med registreringen er det Brugerens opgave at afgøre hvilke oplysninger, der skal være synlige for alle Deltagerne. Det skal dog i denne sammenhæng præciseres, at den pågældende person udelukkende vil kunne få oplysninger om den betalte moms for de transaktioner, der bliver foretaget i erhvervsmæssig henseende, hvis for- og efternavn eller firmanavn fremgår af resuméet for transaktionen, som vil blive leveret af Rådgiveren i overensstemmelse med artikel 1 i de Tarifmæssige Betingelser og Betalingsvilkår og ved anvendelse af de juridiske regler, der gælder i forbindelse med moms.

Enhver form for tvist, der enten vedrører ydelsernes kvalitet eller konformitet, skal behandles i overensstemmelse med Bilæggelse af Tvister inden for en periode på seks (6) måneder fra og med gennemførelsen af transaktionen.

Brugeren bør ikke forsøge at overtale en Rådgiver, som han/hun har forbindelse til, til at tilbyde ydelser af ulovlig karakter, og som er i strid med Vilkår og betingelser eller i strid med artikel II.1 i Charteret om Lempelser. Rådgiveren forbydes desuden at levere ydelser til Brugeren udenfor Platformen.

Deltageren bør overholde de gældende brugervilkår for software til punkt og prikke og i overensstemmelse med betingelserne i Brugervilkår for Værktøjerne.

Deltageren forpligter sig til at overholde de juridiske og administrative bestemmelser samt alle betingelserne i Vilkår og betingelser.
Welcome!

We want to provide you with the best experience possible! Log in and enjoy Wengo.