Wengo

NEED HELP? CALL US:

Nummer 1 inden for online-rådgivning

 

Brugervilkår for Værktøjerne

Version fra 14. marts 2013

MyBestPro SAS er en udbyder af elektronisk kommunikation i henhold til ”Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes” (Styrelsen for Regulering af Elektronisk Kommunikation og Poster) (herefter ”ARCEP”) i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L.33-1 i ”Code des Postes et des Communications Electroniques” (herefter ”CPCE”) (Loven om Poster og Elektronisk Kommunikation).

MyBestPro SAS tilbyder Deltagerne værktøjer (”Værktøjerne”), inden for rammerne af sin aktivitet som Platformens operatør og administrator.

De nuværende Brugervilkår for Værktøjerne (herefter ”Brugervilkår”) er en forordning, der er forbundet med WENGOs Vilkår og betingelser.

I overensstemmelse med bestemmelserne i Vilkår og betingelser, forudsætter Deltagerens registrering på Platformen en accept af det aktuelle tilknyttede reglement, hvilket også gælder Vilkår og betingelser og de andre tilknyttede reglementer.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem en hvilken som helst bestemmelse i Brugervilkårene og i Vilkår og betingelser, vil den foreliggende ordlyd være gældende.

Artikel 1: Definitioner

Ordene og sætningerne nedenfor har i forbindelse med Brugervilkårene, den følgende betydning, om det er i ental eller i flertal:

Hardware: Deltageren bør råde over hardware, og dette bør være udstyret med et minimumsantal konfigurationer som beskrevet i artikel 4.

2. Alt software værktøj som tilbydes af MyBestPro SAS på Platformen:

 • Værktøjer der har forbindelse med internettet, e-mails og chat (herunder ”Gratis Værktøjer”);
 • Gebyrbaserede værktøjer (herunder ”Gebyrbaserede Værktøjer”), der skaber forbindelse mellem Deltagerne via internettet, telefon og chat. Phone2Phone er et værktøj, der er til rådighed for en Bruger, der ønsker at blive kontaktet af en Rådgiver direkte på sin telefon med analogiske taster med henblik på at drage fordel af en ydelse. Taksterne for brug af Phone2Phone er tilgængelige på Sitet.

Artikel 2: Abonnement - Varighed

Registreringen som Deltager er obligatorisk ved brug af et hvilket som helst værktøj. Deltageren skal derfor gå videre med oprettelsen af sin Personlige Konto ved hjælp af de tilmeldingsformularer, der er tilgængelige på Sitet. Registreringen er underlagt de betingelser, som er beskrevet i artikel I.2 i Vilkår og betingelser

Betingelserne mellem MyBestPro SAS og Deltageren er i brug på ubestemt tid.

Artikel 3: Brugervilkår for Værktøjerne

3.1. Indledende konfiguration

Deltageren skal råde over en hardware med en af følgende minimumskonfigurationer:

 • Windows-PC 2000/XP/Vista eller GNU/Linux (2.6.x) eller Mac (x86 eller PPC) under Mac OS X 10.3.9 eller nyere,
 • Internetforbindelse med høj opload 128 kbps/128kbps (ADSL eller kabel),
 • Lydkort, mikrofon og højttalere eller headset-mikrofon,
 • Direct X 9 eller højere for videoopkald i Windows,
 • Adobe Flash Player Version 9 eller højere,
 • Processeur 500 MHz eller 1000 MHz for videotelefoni,
 • 128 Mo RAM, 30 MB ledig plads på harddisken.

Deltageren accepterer at være eneansvarlig for installation, brug og vedligeholdelse af hardwareudstyret. Hardwareudstyret bør være autoriseret og overholde bestemmelserne i CPCE og i de gældende regler.

3.2. Betingelser for adgang til Værktøjer

Det anbefales at have en internetforbindelse på mere end 128 kbps ved indtastningen og 128 kbps ved afslutningen. MyBestPro SAS er ikke ansvarlig for kvaliteten af Brugerens telefonlinje, som er sikret af den telefonoperatør, som han/hun har tegnet kontrakt med i henhold til bestemmelserne i artikel L.121-83 i Forbrugerreglerne.

De nævnte adgangsbetingelser kan modificeres i henhold til betingelserne, som er beskrevet i artikel 9.

3.3. Begrænsninger for adgangen til Værktøjer

Uanset hvilke værktøjer Deltageren har adgang til, bliver han/hun udtrykkeligt orienteret om følgende begrænsninger:

Al adgang til brugen af Værktøjer på internettet bliver, med undtagelse af telefon, standset i tilfælde af en afbrydelse af en af Deltagernes netværk med høj hastighed.

3.4. Værktøjer til rådighed for Deltagerne

Værktøjerne bliver leveret på det offentlige internet-netværk og i overensstemmelse med IP-protokollen.

MyBestPro SAS giver Deltageren tilladelse til at bruge Værktøjerne individuelt, ikke-eksklusivt og uden mulighed for overdragelse.

Brugsretten begynder så snart, Deltageren har klikket på brugergrænsefladen på den tilgængelige software.

Phone2Phone er et værktøj, som hver Deltager skal betale for. Tarifferne er tilgængelige på Sitet.

Artikel 4: Teknisk assistance

For at besvare Deltagernes tekniske spørgsmål og hjælpe sidstnævnte med at løse eventuelle problemer, der er forbundet med et hvilket som helst Værktøj, tilbyder MyBestPro SAS en service, der har til opgave effektivt at løse de problemer, som Deltagerne kan støde på. Deltageren kan dermed eksempelvis rapportere et problem vedr. log-in eller værktøj ved at kontakte Kundeservice.

I tilfælde af utilgængelighed, kan genoprettelsen af et Værktøj variere afhængig af problemets beskaffenhed, men problemet bliver løst inden for en periode på otteogfyrre (48) timer.

Artikel 5: Manglende garanti

MyBestPro SAS leverer Værktøjer ”i god stand”, der er forbeholdt Deltagerne og giver ingen garantier eller udtrykkelige betingelser for garanti.

Deltageren anderkender, at det ikke er muligt at garantere, at de til Deltagerne beregnede Værktøjer opfylder alle krav til ydeevnen eller, at de vil fungere uden afbrydelser eller programfejl.

Artikel 6: Vedligeholdelse

MyBestPro SAS forbeholder sig retten til eventuelt at afbryde adgangen til et Værktøj af grunde, der vedrører vedligeholdelsen eller opdateringen. MyBestPro SAS forpligter sig til så vidt muligt at advare Deltageren om eventuelle afbrydelser og mere generelt om eventuelle vedligeholdelsesmanøvrer eller opdateringer for et eventuelt Værktøj.

Artikel 7: Tillempning – Udvikling

MyBestPro SAS forbeholder sig retten til at ændre eller udvikle Værktøjernes funktionalitet samt de adgangsbetingelser, der er defineret i artikel 3.

MyBestPro SAS kan være forpligtet til at tilbyde nye Værktøjer i henhold til teknologiudviklingen eller markedets forventninger.

Artikel 8: Intellektuel Ejendomsret

MyBestPro SAS erklærer at være i besiddelse af de rettigheder, der er nødvendige for at kunne benytte sig af Værktøjerne.

Brugen af et Værktøj indebærer overholdelsen af reglerne for intellektuel ejendomsret i henhold til artikel I.6. i Vilkår og betingelser.

Enhver form for forfalskning, eller en handling der kan vurderes som forfalskning og skyldes en tredjeperson og, som Deltageren har kendskab til, bør anmeldes til MyBestPro SAS, som vil sørge for den efterfølgende retsforfølgelse.

Artikel 9: Ansvar

9.1. MyBestPro SAS’ ansvar

MyBestPro SAS vil, efter bedste evne og med forbehold for tekniske begrænsninger, tage alle midler i brug for at kunne give Deltageren pålidelige ydelser, der er fri for fejl. MyBestPro SAS forpligter sig derfor til at gøre sit bedste for at gøre Værktøjerne tilgængelige uden afbrydelser med forbehold for eventuelle tekniske uheld eller nødvendige vedligeholdelsesmanøvrer i tilfælde af force majeure eller en begivenhed, som er udenfor MyBestPro SAS’ kontrol. MyBestPro SAS vil træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre en stabil og permanent brug af Værktøjerne.

MyBestPro SAS vil tage alle de nødvendige forholdsregler for at undgå en eventuel afbrydelse af adgangen til Værktøjerne med forbehold for bestemmelserne i artikel 3.

MyBestPro SAS tager under ingen omstændigheder ansvar i følgende tilfælde:

 • MyBestPro SAS kan ikke garantere, at de filer, der kan downloades fra Sitet eller ved hjælp af Værktøjerne, er fri for infektioner/virus, orm, Trojansk Hest eller andre koder, der kan gøre sig gældende, og som kan give virus eller ødelægge computersystemet. Det er Deltagerens ansvar at indføre procedurer og kontrolforanstaltninger for at kunne opfylde de eksisterende krav med hensyn til nøjagtigheden af indlæsningen og udlæsningen af data og brugen af et eksternt system på Sitet for eventuelt at indsamle tabte data;
 • MyBestPro SAS kan ikke holdes ansvarlig, hvis Deltageren har misbrugt et Værktøj;
 • MyBestPro SAS kan ikke holdes ansvarlig, hvis der er en uoverensstemmelse mellem et Værktøj og Deltagerens udstyr, eller hvis der er eventuelle funktionsforstyrrelser og/eller fejl som følge af denne uoverensstemmelse;
 • MyBestPro SAS er ikke ansvarlig for en evt. tredjemands svigagtige brug af Deltagerens personlige konto og de eventuelle skader, der kan følge heraf;
 • MyBestPro SAS er ikke ansvarlig for eventuel svigagtig brug af Sitet;
 • MyBestPro SAS er ikke ansvarlig for og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for hændelige skader eller følgeskader herunder tab af omsætning, kommercielle ydelser, programmer, oplysninger eller andre skader i forbindelse med brugen af et Værktøj med undtagelse af tilfælde med teknisk svigt, som kan tilskrives MyBestPro SAS. Deltageren er eneansvarlig for eventuelle skader, der kan forekomme som følge af brugen af et Værktøj, og det er op til den enkelte Deltager at foretage regelmæssige backups på sit hardwareudstyr af alle data og/eller indhold, der ønskes bevaret.

I tilfælde af at MyBestPro SAS kan holdes ansvarlig for leveringen af et defekt Værktøj, kan erstatningsbeløbet til Deltageren under ingen omstændigheder overstige 200 euro.

9.2. Deltagerens ansvar

9.2.1. Brug af værktøjer

Deltageren er eneansvarlig for direkte, indirekte, materielle eller immaterielle skader, der er forårsaget i forbindelse med brug af Værktøjer, og det gælder især skader, der skyldes:

 • en tredjepersons brug af de fortrolige koder og overførelse af alle oplysninger, som er blevet gjort tilgængelige undtagen, hvis det kan bevises, at denne brug eller overførsel direkte skyldes en teknisk defekt, som udelukkende kan tilskrives MyBestPro SAS;
 • hans/hendes brug af sin internetforbindelse med høj hastighed
 • udnyttelse og/eller anvendelse af data og oplysninger, som Deltageren har lagt på internettet.

Deltageren er blevet orienteret om at brugen af udstyr, som ikke er passende, især ”piratkort”, der giver adgang til andre værktøjer end dem, der leveres af MyBestPro SAS, kan forventes at regnes for en overtrædelse af straffeloven.

9.2.2. Respekt af de gældende love og bestemmelser

Deltageren forpligter sig til at respektere de gældende love og bestemmelser på en måde, som ikke krænker lov, orden og god moral eller tredjemands rettigheder. Deltageren garanterer derfor og uden, at det bliver en begrænsning, for at ingen af de overleverede Værktøjer:

 • har pornografisk eller pædofil karakter;
 • tilskynder vold, kriminalitet, forbrydelser, selvmord, terrorhandlinger, tyveri, hærværk eller beskadigelse;
 • forsvarer krigsforbrydelser, forbrydelse mod menneskeheden eller terrorhandlinger;
 • tilskynder diskrimination, had eller vold mod en person eller en gruppe af personer på grund af deres oprindelse, deres etniske tilhørsforhold, nation, race, religion eller skikke;
 • på nogen måde er krænkende for en persons ære eller omdømme;
 • krænker en tredjemands sikkerhed eller privatliv.

9.2.3. Beskadigelse af software

Deltageren har forbud mod at:

 • foretage ændringer af softwaren, hvilket også indebærer at rette eventuelle fejl i sidstnævnte;
 • at kopiere, reproducere, foretage uddrag (med undtagelse af en kopi eller en sikkerhedskopi), ændre softwaren eller integrere den i et afledt værk;
 • at skille softwaren ad, afmontere, skade, ændre, foretage omvendt ingeniørarbejde, foretage dekompilering, afkode softwaren, dets dokumentation eller dets kildekode, skabe forbedringer til denne software eller bruge den med en anden fremgangsmåde, der har det formål eller den virkning at skabe adgang til kildekoden eller softwarens protokoller;
 • at inkorporere, integrere, genbruge eller inkludere al eller en del af softwaren i en anden software, i et andet program, produkt eller i en anden service;
 • at distribuere, omfordele, overdrage, leje, låne, overføre, give garanti for eller udlicensere softwaren.

Deltageren kan ikke kræve adgang til softwarens kilder.

Deltageren er dog orienteret om, at han/hun kan, inden for en rimelig periode få de nødvendige oplysninger fra MyBestPro SAS vedr. interoperabilitet i softwaren ved at give sin begrundede og detaljerede anmodning i henhold til artikel L.122-6 i Loven om intellektuel ejendomsret og i overensstemmelse med artikel I.6. i Vilkår og betingelser.

Artikel 10: Reklamation

I tilfælde af en hvilken som helst reklamation, bør Deltageren sende sin anmodning med posten til den følgende adresse: ”Kundeservice – MyBestPro 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris – Frankrig”.

Deltageren forpligter sig til, i al korrespondance til MyBestPro SAS, hvad enten det drejer sig om elektronisk post eller alm. post, at nævne sit efternavn, sit fornavn, sin e-mail adresse og sit login for dermed lettere at kunne identificere den gældende person og behandlingen af anmodningen. Enhver ufuldstændig henvendelse vil ikke kunne blive behandlet af MyBestPro SAS.

Deltageren er allerede informeret om, at alle på hinanden følgende reklamationer i tilfælde af uansvarlig brug af et Værktøj, ikke vil komme i betragtning, da Deltageren er eneansvarlig i de tilfælde, der er beskrevet i artikel 9.2.

Artikel 11: Arkivering

De gennemførte registreringer og backups på Platformen, som for eksempel data om forbindelse til Platformen, vil kunne afkræves af en juridisk myndighed i henhold til de retslige forpligtelser vedr. MyBestPro SAS’ opbevaring.

Artikel 12: Gældende lov – bilæggelse af tvister

DISSE VILKÅR SKAL FORVALTES I HENHOLD TIL FRANSK LOVGIVNING. ENHVER TVIST VEDRØRENDE OPRETTELSE, FORTOLKNING, OPFYLDELSE AF VILKÅRENE SAMT KONSEKVENSERNE AF OPHÆVELSE AF DISSE BETINGELSER VIL GIVE ANLEDNING TIL EN MINDELIG UNDERSØGELSE MELLEM PARTERNE.

MEN I TILFÆLDE AF MANGLENDE RESULTATER VED FORHANDLING ELLER MÆGLING, VIL TVISTEN BLIVE INDBRAGT FOR DEN ORDINÆRE DOMSTOL I PARIS UNDTAGEN I DE TILFÆLDE, HVOR DELTAGEREN IKKE KAN STILLES OP IMOD EN DOMSMYNDIGHED.